Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

ISSN 2081-6154

Vol.4 No. 1/2013

 1. Zbigniew Wesołowski - Symulacja procesu eksploatacji systemów
  Strony: 59 - 66
  Abstrakt: W artykule zaproponowano wykorzystanie metody symulacji stochastycznej do oceny niezawodności systemów stacjonarnych w szerszym sensie. Przyjęto, że modelami ewolucji czasowej stanów niezawodnościowych systemu są zmienne losowe o dodatnio skoncentrowanych wartościach. Przedstawiono metodologię modelowania niezawodnościowego i metodologię modelowania symulacyjnego. Przytoczono przykład wykorzystania metody symulacyjnej do oceny niezawodności systemu rozproszonego.
  Słowa kluczowe model niezawodnościowy systemu, symulacja stochastyczna, eksploatacja systemu
  Pełny artykuł: PDF icon 59_vol4-1-20132013_vol4_no1.pdf

Vol.3 No. 4/2012

 1. Jan Freundlich, Grzegorz Hoffman, Marek Pietrzakowski - Analiza MES w sterowaniu drganiami belki za pomocą elementów piezoelektrycznych
  Strony: 185 - 194
  Abstrakt: W pracy przedstawiono symulacje MES swobodnych i wymuszonych drgań belki, aktywnie tłumionych układem elementów piezoelektrycznych pracujących z prędkościowym sprzężeniem zwrotnym. Zbadano dwa modele układu – model bez i z uwzględnieniem warstwy kleju mocującej elementy piezoelektryczne do konstrukcji głównej. W celu pokazania efektywności tłumienia drgań obliczenia wykonano dla kilku wartości współczynnika wzmocnienia w pętli sprzężenia zwrotnego. Symulacje wykazały widoczną różnicę amplitud otrzymanych z obliczeń przy zastosowaniu obu modeli. Wartości amplitud drgań w przypadku modelu z uwzględnieniem warstw kleju są znacznie mniejsze niż te otrzymane przy użyciu modelu z doskonałym połączeniem czujnika i aktuatora z belką.
  Słowa kluczowe drgania belki, aktywne tłumienie, elementy piezoelektryczne
  Pełny artykuł: PDF icon 5_vol3-4-20122012_vol3_no4.pdf
 2. Dariusz Pierzchała, Rafał Sylwestrzuk, Roman Wantoch-Rekowski - Federacyjny adapter systemu GIS do standardu oprogramowania HLA
  Strony: 195 - 203
  Abstrakt: W artykule przedstawione zostały wybrane problemy projektowania i integracji komputerowych rozproszonych symulatorów działań bojowych dla potrzeb wspomagania dowodzenia oraz szkoleń dowódczo-sztabowych. Omówione zostały w szczególności zagadnienia wielorozdzielczego zobrazowania mapowego i udostępniania jednolitego obrazu w spójnej przestrzeni modelowanego obszaru działań. Programową platformą integracji oraz wymiany danych jest Runtime Infrastructure standardu High Level Architecture. Podstawowym systemem symulacyjnym jest Złocień, natomiast funkcje graficzne wypełnia zmodyfikowana wersja oprogramowania OpenMap. Rozważania kończy krótki opis eksperymentu, którego celem było badanie wydajności rozwiązania.
  Słowa kluczowe federacja HLA, symulacja rozproszona, systemy GIS
  Pełny artykuł: PDF icon 15_vol3-4-20122012_vol3_no4.pdf
 3. Stanislaw Raczynski - Object Properties in Discrete Event Simulation: Attributes
  Strony: 205 - 215
  Abstrakt: A comparison between old and new standards like GPSS, Simula67, Arena, Simio and BLUESSS is made from the point of view of additional user-defined object attributes and related functions. The scope of the applications under consideration is limited to the discrete-event, queuing and manufacturing simulation. The focus is made on the management of the object attributes and related operations, and on the way to make the simulation tool flexible enough without complicating the basic model building operations. A proposal of a new simulation tool is presented.
  Słowa kluczowe PSM++, BLUESSS, Simula67, GPSS, Arena, Simio, C++, simulation, queueing, manufacturing
  Pełny artykuł: PDF icon 25_vol3-4-20122012_vol3_no4.pdf
 4. Jacek Skowron - Symulacja drgań płozy kolejowego liniowego hamulca wiroprądowego
  Strony: 217 - 224
  Abstrakt: W artykule przedstawiono badania symulacyjne drgań płozy kolejowego liniowego hamulca wiroprądowego, które zainicjowano włączeniem hamulca. Belka uginana jest siłą uciągu magnetycznego, która jest między innymi funkcją wielkości szczeliny powietrznej i prędkości. Badania te prowadzono przy użyciu tzw. modelu matematycznego grubopłytowego hamulca.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon 37_vol3-4-20122012_vol3_no4.pdf
 5. Zenon A. Sosnowski - Reguły decyzyjne z rozmytą granulacją wiedzy
  Strony: 225 - 232
  Abstrakt: W pracy przedstawiono architekturę klasyfikatora rozmytego opartego na klastrowokontekstowych rozmytych drzewach decyzyjnych oraz zbadano jego wydajność na standardowych zestawach danych: Dermatology i Housing Data Sets. Wyniki symulacji pokazują, że przedstawiony klasyfikator daje zadowalające wskaźniki klasyfikacji.
  Słowa kluczowe klasyfikator rozmyty, rozmyte drzewa decyzyjne, rozmyte grupowanie kontekstowe
  Pełny artykuł: PDF icon 45_vol3-4-20122012_vol3_no4.pdf
 6. Tomasz Janusz Teleszewski, Anna Werner-Juszczuk - Algorytm MEB wyznaczania pola temperatury w przepływie Poiseuille’a w przewodach prostoosiowych o stałej temperaturze ścianki
  Strony: 233 - 241
  Abstrakt: W publikacji przedstawiono algorytm metody elementów brzegowych wyznaczania pola temperatury przepływu Poiseuille’a w przewodach prostoosiowych o dowolnym przekroju poprzecznym, w którym ścianka utrzymywana jest w stałej temperaturze. Weryfikacja metody elementów brzegowych została wykonana poprzez porównanie rezultatów obliczeń MEB ze znanym rozwiązaniem analitycznym. Wyprowadzony algorytm może być stosowany w przepływach cieczy lepkich o znacznych lepkościach np. olejów. W prezentowanej publikacji przedstawiono graficzne rezultaty obliczeń dla wybranych przykładów, dla których nie są znane rozwiązania analityczne.
  Słowa kluczowe metoda elementów brzegowych, przepływ Poiseuille’a, dyssypacja lepkości, przewody prostoosiowe
  Pełny artykuł: PDF icon 53_vol3-4-20122012_vol3_no4.pdf

Vol.3 No. 3/2012

 1. Radosław Nowak, Marek Pietrzakowski - Wpływ położenia i kształtu elementu piezoelektrycznego na pozyskiwaną energię elektryczną
  Strony: 131 - 140
  Abstrakt: W niniejszej pracy skupiono się na zbadaniu wpływu kształtu i położenia generatora piezoelektrycznego na pozyskiwane napięcie. Rozważono układ mechaniczny w postaci belki wysięgnikowej z przyklejonym przetwornikiem piezoelektrycznym, spolaryzowanym poprzecznie. Zastosowano generator w kształcie prostokątnym i trójkątnym. Na podstawie obliczeń analitycznych dokonano wyboru możliwie efektywnego generatora. Wyznaczono charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe wytwarzanego napięcia w przypadku drgań belki w zakresie pierwszej i drugiej częstotliwości rezonansowej. Do obliczeń porównawczych, przeprowadzonych metodą elementów skończonych (MES), wybrano generator prostokątny, rozłożony na dwóch trzecich długości powierzchni belki. Wykazano zadowalającą zgodność wyników uzyskanych metodą analityczną i MES.
  Słowa kluczowe piezoelektryk, belka, MES, pozyskiwanie energii elektrycznej
  Pełny artykuł: PDF icon 5_vol3-4-20122012_vol3_no3.pdf
 2. Walenty Oniszczuk - Symulacja zjawisk zakleszczeń w systemach wielokomputerowych
  Strony: 141 - 148
  Abstrakt: W niniejszej pracy pokazano możliwości matematycznego modelowania połączonych serwerów, w których możliwe są ich blokady (czasowe przerwania transmisji danych) ze względu na ograniczone wymiary buforów oraz występują zjawiska zakleszczeń (całkowite przerwanie transmisji i pracy serwerów). W prezentowanym modelu występuje tzw. recykling zadań, to jest powtórna ich obsługa. To właśnie powtórna obsługa powoduje powstawanie zakleszczeń. W eksperymentach symulacyjnych zobrazowano skalę tego zjawiska i jego powiązania ze stopniem obciążenia serwerów.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon 15_vol3-4-20122012_vol3_no3.pdf
 3. Edward Rydygier, Zygmunt Strzyżakowski - Symulacje w modelowaniu układu koło − szyna kolejowa
  Strony: 149 - 158
  Abstrakt: W pracy przedstawiono wybrane symulacyjne sposoby modelowania matematycznego układu koło – szyna użyteczne w diagnostyce toru kolejowego. Przedstawiono sposób modelowania zagadnienia kontaktowego polegający na sprowadzeniu badanego układu do zagadnienia polowego i identyfikacji źródeł pola w układzie 2-D jako zagadnienia odwrotnego. Do rozwiązania układu równań różniczkowych cząstkowych zastosowano efektywną metodę numeryczną, wykorzystującą narzędzia obliczeniowe opracowane przy użyciu pojęć analizy kombinatorycznej. Metodę tę przetestowano przy użyciu symulacji komputerowych, symulując nie tylko różne rozkłady pól fizycznych, ale wykorzystując także symulacje do doboru parametrów regularyzacyjnych procedury stabilizacyjnej. Przedstawiono także inną metodę, skonstruowaną w oparciu o metody stosowane w badaniu obwodów elektrycznych, wykorzystujące koncepcję energii jednookresowej. Ten sposób obliczeń zaadaptowano do modelowania dynamiki kontaktu koło – szyna, przyjmując, że w płaszczyźnie pionowej na szynę w obszarze styku z kołem działa nieciągła siła nacisku, mająca charakter sygnału okresowego. Potwierdzono efektywność obliczeniową opracowanych metod modelowania w badaniu skutków mechanicznych i cieplnych kontaktu koło – szyna kolejowa oraz wykazano ich użyteczność w diagnostyce toru.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon 23_vol3-4-20122012_vol3_no3.pdf
 4. Jacek Skowron - Hamulce elektromagnetyczne w pojazdach szynowych
  Strony: 159 - 167
  Abstrakt: Praca zawiera wyprowadzenie wzorów (w oparciu o równania Maxwella) pozwalające wyznaczyć rozkład prądów wirowych w szynie kolejowej pod płozą hamulca szynowego w czasie procesu hamowania. Ponadto w drugiej części pracy przeprowadzono podobną analizę dla liniowego hamulca wiroprądowego. Przedstawione modele matematyczne hamulców elektromagnetycznych umożliwią analizę zjawisk elektromagnetycznych zachodzących w procesie hamowania.
  Słowa kluczowe pojazdy szynowe, hamulce szynowe, hamulce wiroprądowe
  Pełny artykuł: PDF icon 33_vol3-4-20122012_vol3_no3.pdf
 5. Zenon A. Sosnowski, Katarzyna Rembowicz - Badanie sieci społecznych z wykorzystaniem algorytmu grupowania rozmytego
  Strony: 169 - 174
  Abstrakt: W pracy przedstawiono propozycje, uzyskane wyniki oraz wypływające z nich wnioski dotyczące zastosowania teorii zbiorów rozmytych do analizy sieci społecznych. Wyniki symulacji pokazują, że proponowane podejście wykorzystujące własności zbiorów rozmytych sprawdza się bardzo dobrze w analizie spójnych sieci społecznych z niedużą liczbą klastrów.
  Słowa kluczowe sieci społeczne, grupowanie rozmyte
  Pełny artykuł: PDF icon 43_vol3-4-20122012_vol3_no3.pdf
 6. Paweł Zabielski, Jolanta Koszelew, Robert Zimnoch - Problem komiwojażera z zyskami i oknami czasowymi dla sieci o wagach zmiennych w czasie i jego zastosowania w systemach typu e-tourism
  Strony: 175 - 182
  Abstrakt: W pracy przedstawiono problem komiwojażera z zyskami i oknami czasowymi dla sieci o wagach zmiennych w czasie. Jest to rozszerzenie standardowego problemu komiwojażera z zyskami. Przyczynia się to do bardziej praktycznego zastosowania go na przykład w systemach typu e-tourism. Dzięki dodatkowym ograniczeniom może stanowić prawdziwą pomoc podczas planowania ciekawych wycieczek, spełniających wszelkie preferencje użytkownika. W artykule zaproponowano algorytm wykorzystujący iteracyjne poszukiwanie lokalnych rozwiązań. Wykonano testy na realnych danych i przeanalizowano je pod względem czasu wykonywania oraz jakości otrzymanych wyników.
  Słowa kluczowe problem komiwojażera z zyskami i oknami czasowymi, iteracyjny algorytm lokalnego wyszukiwania, planer podróży, algorytm ewolucyjny
  Pełny artykuł: PDF icon 49_vol3-4-20122012_vol3_no3.pdf

Vol.3 No. 2/2012

 1. Roman Bogacz, Włodzimierz Czyczuła, Aleksandra Pawlak-Burakowska - Wpływ tłumienia na stateczność strumienia oscylatorów oddziałującego z belką. Stateczność przepływu cieczy
  Strony: 71 - 77
  Abstrakt: W niniejszej pracy rozważana jest stateczność ruchu układu złożonego ze strumienia gęsto rozłożonej masy (oscylatorów) oddziałującego sprężyście lub lepko-sprężyście z belką na podłożu Winkera (np. modelującej rurę). Układ taki może być uproszczonym modelem układu pociąg - tor lub modelem rurociągu, przez który przepływa ciecz (dla uproszczenia nieściśliwa).
  Słowa kluczowe stateczność ruchu, przepływ cieczy, strumień oscylatorów
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol3no2_art1.pdf
 2. Andrzej Grzyb - Wykorzystywanie wyników pomiaru przyspieszeń na korpusach łożysk zestawu kołowego do oceny toru
  Strony: 79 - 87
  Abstrakt: Celem pracy jest przedstawienie sposobu symulacyjnego wyznaczenia funkcji pionowego wymuszenia kinematycznego zestawu kołowego pojazdu szynowego przy zadanej, stałej prędkości jazdy. Funkcja taka jest niezbędna do oceny pojazdu i toru. Podstawą przeprowadzanej analizy są zarejestrowane eksperymentalnie pionowe przyspieszenia – w określonym czasie – przy zmieniającej się i również zarejestrowanej prędkości jazdy. Przedstawiono dwie wersje wskaźników do oceny jakości oddziaływania pojazdu szynowego z torem.
  Słowa kluczowe zestaw kołowy, tor, przyspieszenia, wskaźniki, ocena
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol3no2_art2.pdf
 3. Piotr Przybyłowicz, Wojciech Fudała - Wpływ tłumienia wewnętrznego elementów kompozytowych na charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe modelu zawieszenia samochodu
  Strony: 89 - 97
  Abstrakt: W pracy zaprezentowano nowe rozwiązanie układu zawieszenia samochodów. Zastosowano w nim wahacze kompozytowe, które nie tylko mają zadanie prowadzenia koła, ale także są elementem sprężystym. W kompozytach występuje stosunkowo duże tarcie wewnętrzne. Zależy ono między innymi od kąta laminowania włókien w poszczególnych warstwach kompozytu. W pracy wyznaczono współczynniki tłumienia dla trzech wybranych zastępczych belek o różnych kątach laminowania. Następnie otrzymane wyniki posłużyły do analizy modelu samochodu o 4 stopniach swobody. Przeanalizowano wpływ tłumienia wewnętrznego występującego w belce na charakterystyki czasowe modelu samochodu.
  Słowa kluczowe układ zawieszenia, elementy kompozytowe, charakterystyki czasowe, tłumienie wewnętrzne
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol3no2_art3.pdf
 4. Zenon Sosnowski - Badanie klasyfikatora rozmytego z wykorzystaniem entropii rozmytej
  Strony: 99 - 106
  Abstrakt: W pracy przedstawiono architekturę klasyfikatora rozmytego opartego na entropii rozmytej oraz zbadano jego wydajność na standardowych zestawach danych: Iris i Wisconsin breast cancer. Wyniki symulacji pokazują, że przedstawiony klasyfikator daje zadowalające wskaźniki klasyfikacji.
  Słowa kluczowe klasyfikator rozmyty, rozmyta entropia
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol3no2_art4.pdf
 5. Tomasz Janusz Teleszewski, Piotr Rynkowski - Zastosowanie metody elementów brzegowych do analizy ruchu filtracyjnego
  Strony: 107 - 114
  Abstrakt: W pracy przedstawiono zastosowanie metody elementów brzegowych (MEB) w płaskim ruchu filtracyjnym wód gruntowych. W celu wykonania symulacji napisano autorski program obliczeniowy „Ground Flow 2D”. Walidacja zaimplementowanego algorytmu została przeprowadzona w oparciu o równomierną filtrację ciśnieniową. W publikacji przedstawiono przykłady obliczeniowe ruchu wód gruntowych, dla których nie są znane rozwiązania analityczne.
  Słowa kluczowe ruch filtracyjny, metoda elementów brzegowych
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol3no2_art5.pdf
 6. Tomasz Janusz Teleszewski, Sławomir Adam Sorko - Wyznaczanie współczynnika Boussinesqa w przepływie laminarnym w prostoosiowych przewodach o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego metodą elementów brzegowych
  Strony: 115 - 128
  Abstrakt: W opracowaniu przedstawiono algorytm wyznaczania pola prędkości i współczynnika Boussinesqa ( korekcji pędu) dla przepływów laminarnych przez przewody o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego przy użyciu metody brzegowych równań całkowych. Przedstawiono rezultaty wyników obliczeń pola prędkości i współczynnika Boussinesqa dla przypadku prostokątnego kształtu przekroju poprzecznego przewodu. Dokonano porównania rozwiązania numerycznego z rozwiązaniem analitycznym. Zaproponowano uogólnioną formułę obliczeniową do wyznaczania współczynnika Boussinesqa w laminarnym przepływie cieczy pod ciśnieniem przez prostoosiowe przewody o prostokątnym przekroju poprzecznym w funkcji proporcji wymiarów przewodu.
  Słowa kluczowe współczynnik Boussinesqa, metoda elementów brzegowych, przepływy laminarne, przewody prostoosiowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol3no2_art6.pdf

Vol.3 No. 1/2012

 1. Andrzej Andrzejuk - Badanie analityczne i doświadczalne modelu połączenia ciernego tuleja –wał
  Strony: 9 - 18
  Abstrakt: Artykuł zawiera zagadnienie rozpraszania energii w połączeniu tuleja-wał z uwzględnieniem tarcia konstrukcyjnego i zagadnienia Lamego. Przedstawiono analizę i porównanie wyników uzyskanych metodą teoretyczną przez symulację cyfrową i badań eksperymentalnych przeprowadzonych na maszynie wytrzymałościowej MTS. Wyniki badań teoretycznych i doświadczalnych pozwalają na stwierdzenie, że przyjęty do analizy model matematyczny jest poprawny.
  Słowa kluczowe tuleja-wał, zagadnienie Lamego rozpraszanie energii tarcie konstrukcyjne, pętla histerezy, badania doświadczalne
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol3no1_art1.pdf
 2. Grzegorz Hoffman, Radosław Nowak, Marek Pietrzakowski - Symulacyjne badanie skutków degradacji połączenia piezoaktuatora z belką
  Strony: 19 - 28
  Abstrakt: Efektywność współpracy piezoelektrycznego aktuatora z układem głównym zależy między innymi od jakości połączenia. Dlatego też degradacja warstwy łączącej jest ważnym aspektem badawczym. W niniejszej pracy przedmiotem badań jest belka swobodnie podparta z przyklejonym na jej powierzchni piezoelektrycznym aktuatorem, którego działanie wywołuje zginanie belki. Uszkodzenie zamodelowano jako zmianę sztywności ścinania warstwy kleju w ustalonym, zdegradowanym obszarze wzdłuż brzegu aktuatora. W celu weryfikacji modeli MES (opracowanych w dwóch programach – ABAQUS i ANSYS) porównano wyniki symulacji z wynikami uzyskanymi metodą analityczną. Skupiono się na porównaniu rozkładów naprężeń stycznych w warstwie kleju w części uszkodzonej i nieuszkodzonej, ugięć belki oraz charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych w przypadku różnych sztywności warstwy. Uzyskana dostateczna zgodność wyników uzasadnia poprawność zastosowanych modeli MES.
  Słowa kluczowe piezoelektryczny aktuator, belka, degradacja połączenia, MES
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol3no1_art2.pdf
 3. Anna Kumaniecka, Michał Prącik - Drgania struktur dyskretno-ciągłych poddanych ruchomym układom obciążeń o dwupunktowym kontakcie
  Strony: 29 - 37
  Abstrakt: W pracy dokonano próby badania zjawisk dynamicznych wywołanych oddziaływaniem odbieraka prądu na sieć trakcyjną, przyjmując model sieci złożony z dwóch równolegle umieszczonych belek Bernoullego-Eulera i dyskretny, zredukowany, czteromasowy model odbieraka. Oddziaływanie odbieraka prądu modelowano dwoma ruchomymi siłami zmiennymi w czasie, poruszającymi się wzdłuż belki dolnej ze stałą prędkością. Uwzględniono także sztywność giętną przewodu jezdnego. Równania różniczkowe ruchu belek zawierają wielkości charakteryzujące parametrycznie sztywność przewodu jezdnego, która jest też reprezentowana przez parametry sztywności modelu belkowego, uwzględniającego także sprężystość i tłumienie wieszaków oraz siły naciągu belek. Przy zastosowaniu właściwej procedury równania służą do identyfikacji parametrów sztywności przewodu jezdnego. Dynamiczne zjawiska występujące w układzie opisane są układem sprzężonych równań różniczkowych, którego rozwiązanie otrzymano, wykorzystując przybliżone metody numeryczne.
  Słowa kluczowe dynamika, sieć trakcyjna, odbierak prądu
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol3no1_art3.pdf
 4. Stanisław Noga, Tadeusz Markowski, Roman Bogacz - Natural frequencies of flexural vibration of a ring with wheel–plate as the Winkler elastic foundation
  Strony: 39 - 46
  Abstrakt: In this work the in plane flexural vibration of a circular ring with wheel–plate as a foundation of the Winkler type is studied on the basis of the analytical method and numerical simulation. To begin with the free vibration of the system is described by partial differential equations. The effect of rotary inertia and shear deformation is taken into account. The general solution of the analyzed problem is derived by the separation of variable method. Then the solution by using finite element method is received. The obtained results of calculation are discussed and compared for these solutions. FE models are formulated by using ANSYS software.
  Słowa kluczowe circular ring, Timoshenko’s theory, Winkler foundation, in plane vibration
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol3no1_art4.pdf
 5. Tomasz Janusz Teleszewski, Sławomir Adam Sorko - Rozwiązanie jednokierunkowego przepływu w przewodach prostoosiowych o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego metodą elementów skończonych
  Strony: 47 - 55
  Abstrakt: W pracy przedstawiono rozwiązanie jednokierunkowego laminarnego przepływu w przewodach prostoosiowych metodą elementów skończonych (MES) dla różnych kształtów przekroju poprzecznego przy zastosowaniu płaskich siatek. W publikacji wykonano walidację wyprowadzonej metody oraz przedstawiono przykłady zastosowania algorytmu. W celu wykonania walidacji metody oraz symulacji napisano autorski program obliczeniowy FEM 1D DUCT FLOW w języku Fortran.
  Słowa kluczowe metoda elementów skończonych, przepływy laminarne, przewody prostoosiowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol3no1_art5.pdf
 6. Anna Justyna Werner-Juszczuk, Sławomir Adam Sorko - Rozwiązanie zagadnienia przewodzenia ciepła w obszarach wielospójnych metodą elementów brzegowych
  Strony: 57 - 68
  Abstrakt: W opracowaniu przedstawiono rozwiązanie zagadnienia ustalonego przewodzenia ciepła w układach obszarów płaskich o różnych własnościach materiałowych metodą elementów brzegowych. Dokonano porównania wyników rozwiązania zagadnienia przewodzenia ciepła w przegrodzie płaskiej oraz ściance cylindrycznej przy pomocy MEB oraz metody analitycznej. Uzyskano wysoki stopień zgodności wyników, co potwierdza skuteczność metody elementów brzegowych w rozwiązywaniu zagadnień wymiany ciepła w obszarach wielospójnych.
  Słowa kluczowe obszary wielospójne, przewodzenie ciepła, metoda elementów brzegowych
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol3no1_art6.pdf

Vol.2 No. 4/2011

 1. Jan Freundlich, Marek Pietrzakowski - Symulacyjne badanie wpływu przemieszczeń podpór na naprężenia w kratownicowej konstrukcji dachowej
  Strony: 187 - 196
  Abstrakt: Praca dotyczy badań symulacyjnych wpływu przemieszczeń podpór na wartości naprężeń w obciążonej konstrukcji dachowej, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji ekstremalnych naprężeń. Opracowano dwa modele MES dźwigara kratowego: uproszczony belkowy i bardziej złożony powłokowy. Wyniki przeprowadzonych obliczeń porównawczych potwierdziły dostateczną dokładność uproszczonego belkowego modelu dźwigara, uzasadniając jego zastosowanie w złożonym modelu MES badanej konstrukcji dachowej. Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że istnieje możliwość ograniczenia poziomu naprężeń w konstrukcji dachowej przez odpowiednio dobrane, dostosowane do sposobu obciążenia wartości pionowych przemieszczeń podpór.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no4_art1.pdf
 2. Andrzej Najgebauer, Michał Dyk - Sieci sensorowe dla potrzeb pozyskiwania danych w symulacji wielorozdzielczej
  Strony: 197 - 207
  Abstrakt: W zagadnieniu symulacji wielorozdzielczej dużym wyzwaniem jest akwizycja danych najwyższej rozdzielczości. Problem jest szczególnie wyraźny w przypadku współpracy systemów symulacji komputerowej oraz rzeczywistej. W rozważanej sytuacji zakłada się współpracę symulatorów wojskowych różnych poziomów z ćwiczeniami poligonowymi. Pomysłem na rozwiązanie tego problemu jest zastosowanie sieci sensorowych jako narzędzia komunikacji. Dla działania sieci sensorowej konieczne jest opracowanie algorytmów trasowania i lokalizacji węzłów. Zadanie to jest szczególnie trudne jeśli węzły są w ruchu a ich dokładna lokalizacja nie jest znana, co ma miejsce w przypadku ćwiczenia poligonowego. Praca opisuje wymagania jakie powinny spełniać te algorytmy oraz dokonuje analizy obecnie funkcjonujących rozwiązań pod tym kątem.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no4_art2.pdf
 3. Stanisław Noga, Roman Bogacz - Free vibration of the Timoshenko beam interacting with the Winkler foundation
  Strony: 209 - 223
  Abstrakt: In the study a free transverse vibration analysis of the simply supported Timoshenko beam on an arbitrary variable Winkler foundation is presented. The analysis is based on the use of the analytical method compared with numerical simulation. The elastic foundation is composed of two arbitrary variable, massless, regions of the Winkler type. At first the general solution of free vibration is derived by the separation of variable method. The natural frequencies of the system under consideration are determined. Then the models of the system formulated by using finite element technique are prepared and eigenvalue problem is solved. Achieved results of calculation are discussed and compared for these models. All needed finite element models are formulated by using ANSYS FE code. It is important to note that the data presented in the article is yielded the practical advice to design engineers.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no4_art3.pdf
 4. Dariusz Pierzchała, Krzysztof Chlebicki - Metoda zwiększania przeżywalności federacji symulacyjnej
  Strony: 225 - 234
  Abstrakt: W pracy omówiono metodę wykrywania i obsługi błędów w federacji symulacyjnej oraz zwiększania przeżywalności eksperymentu polegającą na rozdzieleniu aplikacji symulatora od interfejsu komunikacyjnego służącego do pracy pod kontrolą RTI. Zaproponowane podejście pozwala na ukrycie awarii aplikacji, wstrzymanie wszystkich działań w ramach federacji do momentu odzyskania sprawności przez uszkodzonego federata, bez przerywania całego eksperymentu. Wydzielony interfejs komunikacyjny pracuje podczas awarii, reaguje na informacje napływające z RTI oraz odtwarza stan federata do ostatniego zapamiętanego. W czasie poprawnej pracy aplikacji symulatora wszystkie aktualizacje symulowanych obiektów oraz wymieniane komunikaty zostają zapisane, aby mogły być następnie użyte w procesie odtwarzania.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no4_art4.pdf
 5. Piotr Rynkowski, Tomasz Janusz Teleszewski - Pole temperatury wybranych detali budowlanych przy wykorzystaniu wielospójnych obszarów MEB
  Strony: 235 - 247
  Abstrakt: In the paper the model of temperature field in cold bridge is discussed using Boundary Element Method. The equations describing the steady heat conduction problem in cold bridge have been solved. Presented examples show efficiency of Boundary Element Method modeling in cold bridge in comparison with mesh method as Finite Difference Method, Finite Element Method or Finite Volume Method.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no4_art5.pdf

Vol.2 No. 3/2011

 1. Damian Dzida - Symulacyjne modele formowania opinii w sieciach społecznych
  Strony: 137 - 147
  Abstrakt: W pracy przedstawiono dynamiczny model wpływów społecznych oraz wyniki symulacji z zastosowaniem sieci społecznych. Omówiono sposób modelowania zjawisk społecznych oraz zastosowanie mikro symulacji do badania modelu. Dla rozważanego modelu opisano istotne cechy agentów oraz regułę zmiany stanu agenta. Przedstawiono wybrane wyniki badań nad modelem oraz ich interpretacje.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no3_art1.pdf
 2. Michał Kapałka - Symulacyjne badanie charakterystyk przemieszczania się tłumu w aglomeracji
  Strony: 149 - 156
  Abstrakt: W pracy opisano symulator tłumu oraz eksperymenty, na podstawie których wyznaczono charakterystyki przemieszczania się tłumu w aglomeracji. Praca została podzielona na trzy części. W pierwszej części przedstawiono autorski mikroskopowy symulator tłumu oraz jego podstawowe moduły. W drugiej części omówiono podstawowe „wzorcowe” charakterystyki przemieszczania się tłumu. W części trzeciej przedstawiono plany i wyniki eksperymentów symulacyjnych dla wybranych scenariuszy i charakterystyk na tle omówionych wcześniej charakterystyk „wzorcowych”.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no3_art2.pdf
 3. Jan Łuczko, Andrzej Czerwiński - Modelowanie i symulacja drgań przewodów wzbudzonych okresowo zmiennym przepływem cieczy
  Strony: 157 - 164
  Abstrakt: W pracy poddano analizie model opisujący drgania podpartych przegubowo prostoliniowych przewodów, spowodowane zmianą prędkości przepływającej cieczy. Ruch układu opisano równaniem różniczkowym cząstkowym czwartego rzędu, uwzględniającym nieliniowości geometryczne. Wykorzystując metodę Galerkina zagadnienie rozwiązania równania różniczkowego cząstkowego sprowadzono do problemu analizy układu trzech równań różniczkowych zwyczajnych. Zbadano wpływ wybranych parametrów na wartość skuteczną prędkości. Wykazano możliwość wzbudzania się w pewnych zakresach prędkości przepływu i częstości wymuszenia drgań podharmonicznych i chaotycznych.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no3_art3.pdf
 4. Dariusz Pierzchała, Krzysztof Chlebicki, Michał Dyk - Adaptowalny integrator symulatorów różnej rozdzielczości w architekturze HLA
  Strony: 165 - 173
  Abstrakt: W pracy opisano komponenty programowe, których zadaniem jest integracja symulatora Złocień z symulatorami działających w federacji zgodnej ze standardem HLA. Głównym założeniem była możliwość dostosowania do różnych modeli FOM oraz zapewnienie współpracy symulatorów operujących na danych o różnych rozdzielczościach. Zaprojektowany integrator posiadają budowę modułową – moduły stanowią kolejne warstwy, przez które dane są przesyłane do/z RTI. Zapewniona jest współpraca symulatorów w środowisku heterogenicznym, gdzie dane przesyłane w sieci mogą mieć różną postać w zależności od systemu operacyjnego. Gwarantuje się też, że wymieniane dane będą zrozumiałe przez współpracujące systemy nawet jeśli nie były projektowane z myślą o działaniu w jednej federacji.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no3_art4.pdf
 5. Andrzej Surowiecki, Wojciech Kozłowski, Marcin Wasiak - Symulacja numeryczna współdziałania elementów nawierzchni kolejowej
  Strony: 175 - 183
  Abstrakt: Przedmiotem referatu jest model numeryczny zespołu dwóch elementów nawierzchni kolejowej: podkładu kolejowego, pogrążonego w warstwie podsypki tłuczniowej o ustalonej grubości i niezmiennych cechach wytrzymałościowych. Model służy do oceny wartości i rozkładu naprężeń normalnych w podkładzie, przy założeniu zmiennych parametrów dotyczących: materiału, z którego jest wykonany podkład oraz podłoża tworzonego przez podsypkę tłuczniową. Symulację eksploatacyjnego obciążenia podkładów posadowionych na podsypce wykonano w programie Autodesk Robot Structural Analysis 2010.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no3_art5.pdf

Vol.2 No. 2/2011

 1. Urszula Ferdek, Jan Łuczko - Analiza ćwiartkowego modelu zawieszenia pojazdu z tłumikiem hydraulicznym
  Strony: 67 - 74
  Abstrakt: W pracy poddano analizie jakościowej ćwiartkowy model zawieszenia pojazdu. Występujący w układzie zawieszenia tłumik hydrauliczny opisano zmodyfikowanym modelem Spencera. Na podstawie przeprowadzonych analiz wyselekcjonowano parametry mające decydujący wpływ na kształt charakterystyki tłumika. Wyznaczono również charakterystyki częstotliwościowe układu w celu zbadania wpływu istotnych parametrów modelu na wprowadzone wskaźniki jakości związane z bezpieczeństwem jazdy oraz efektywnością tłumienia drgań
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no2_art1.pdf
 2. Kurt Frischmuth - Limit cycles in systems with delay
  Strony: 75 - 82
  Abstrakt: Computer simulation of real systems requires often to take into account values of crucial quantities not only at the present time, but also their recent history. Models allowing for a dependence of the rate of change on delayed values of the modeled quantity have been applied in economics to explain cycles in the exchange rates of foreign currencies. For a certain type of model equations, the existence of stable limit cycles has been shown analytically. Certain restrictive conditions on the constitutive functions, describing the behavior of traders, had to be assumed. In this paper, the analytical results are confirmed by computer simulation. Moreover, the existence of limit cycles is computationally verified under much weaker assumptions.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no2_art2.pdf
 3. Wiktor Jakowluk - Design of an optimal input signal for identification of inertial system parameters
  Strony: 83 - 92
  Abstrakt: Dokładność uzyskiwanych estymat parametrów identyfikowanego modelu zależy przede wszystkim od doboru odpowiedniego sygnału wejściowego, który wzbudza wybrane wejście obiektu regulacji. W pracy przedstawiono wyniki doboru optymalnego sygnału pobudzającego układem jednoinercyjnym. Celem takiego eksperymentu jest minimalizacja wariancji uzyskiwanych estymat parametrów. Maksymalizowano funkcjonał celu określony jako wyznacznik macierzy informacyjnej Fishera uwzględniając nałożone ograniczenia na amplitudę sygnału wejściowego. Stwierdzono, że optymalne pobudzenie identyfikowanego obiektu minimalizuje elipsoidalne obszary ufności estymowanych parametrów.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no2_art3.pdf
 4. Michał Kapałka - Symulacja zachowania tłumu w dynamicznym otoczeniu
  Strony: 93 - 101
  Abstrakt: W pracy został opisany autorski model i symulator tłumu pozwalający badać zachowanie tłumu w dynamicznym otoczeniu. Praca została podzielona na dwie części. W pierwszej części przedstawiono model matematyczny: otoczenia, jednostki i tłumu oraz podstawowe algorytmy symulacyjne. W drugiej części przedstawione zostały wyniki eksperymentów dla scenariuszy: ewakuacji budynku z windami oraz zagrożenia na stacji metra.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no2_art4.pdf
 5. Wojciech Kozłowski, Andrzej Surowiecki - Model symulacyjny elementu ściany gabionowej stabilizującej nasyp komunikacyjny
  Strony: 103 - 111
  Abstrakt: Temat referatu dotyczy ścian oporowych skonstruowanych z koszy siatkowo-kamiennych (tzw. gabionów), stosowanych w budownictwie komunikacyjnym w celu zabezpieczenia skarp budowli ziemnych przed osuwiskami. Przedstawiono fizyczny symulacyjny model pracy pojedynczego gabionu, wykonany w skali laboratoryjnej. Doświadczalnie oszacowano cechy wytrzymałościowe gabionu w funkcji wybranych parametrów zmiennych. Podano propozycję numerycznego modelowania stanu odkształcenia elementu gabionowego.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no2_art5.pdf
 6. Tomasz Janusz Teleszewski, Piotr Rynkowski - Modelowanie przepływu ciepła w przegrodach z instalacjami ciepłej wody użytkowej metodą brzegowych równań całkowych
  Strony: 113 - 121
  Abstrakt: W artykule omówiono modelowanie przenikania ciepła w przegrodach budowlanych, przez które przechodzą przewody ciepłej wody użytkowej. Algorytm został oparty na metodzie brzegowych równań całkowych. W publikacji przedstawiono praktyczny przykład zastosowania metody, w którym obliczono pole temperatury oraz rozkład gęstości strumienia ciepła dla przewodu c.w.u. izolowanego termicznie oraz dla przewodu bez izolacji termicznej. W pracy wyznaczono błąd metody brzegowych równań całkowych. Do analiz opracowano oprogramowanie w języku Fortran.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no2_art6.pdf
 7. Kazimierz Worwa - Using an optimization methods to selection the best software developer
  Strony: 123 - 133
  Abstrakt: A practical problem of choosing a software developer is considered. This problem is investigated from a user’s viewpoint, i.e. it is assumed that the software which is needed should be not only reliable but as cheap as possible too. The purpose of the paper is to propose some formal way of determining software developer by formulating and solving the bicriterial optimization problem will both minimize the value of the number of software tasks which have incorrect realization during some time period and minimize the value of the software development cost. Some numerical example is presented to illustrate of practical usefulness of the method which is proposed. The exemplary bicriterial optimization problem is solved on the base of the general methodology of solving multicriteria optimization problems.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no2_art7.pdf

Vol.2 No. 1/2011

 1. Jan FREUNDLICH, Marek PIETRZAKOWSKI - Symulacja MES pomiaru drgań dźwigara kratowego przy pomocy rozłożonych czujników piezoelektrycznych
  Strony: 5 - 13
  Abstrakt: W pracy przedstawiono modelowanie i symulację numeryczną drgań dźwigara kratowego z umocowanymi na powierzchniach prętów czujnikami piezoelektrycznymi, przeznaczonymi do monitorowania drgań dźwigara. W celu walidacji modelu MES, wykonano obliczenia drgań swobodnie podpartej belki z czujnikiem piezoelektrycznym metodą analityczną i MES. Uzyskano dobrą zgodność porównywanych wyników, co potwierdza poprawność modelu MES badanego układu. Następnie, zbudowano uproszczony model MES dźwigara kratowego. Model ten został zastosowany do wyznaczenia charakterystyk dynamicznych przemieszczeń dźwigara oraz napięć generowanych w czujnikach piezoelektrycznych.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no1_art1.pdf
 2. Anna KUMANIECKA - Modelowanie struktur dyskretno-ciągłych przy wymuszeniu impulsowym
  Strony: 15 - 21
  Abstrakt: Praca dotyczy analizy dynamicznej modelu układu sieć trakcyjna – odbierak prądu. W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych współdziałania odbieraka prądu z siecią. Rozważany układ składa się z dwóch strun, modelujących linę nośną i przewód jezdny, oddziaływujących ze sobą poprzez sprężysto – tłumiące elementy. Oddziaływanie pantografu na przewód jezdny sprowadzono do harmonicznie zmieniającej się siły przemieszczającej się ze stałą prędkością wzdłuż przewodu jezdnego. Układ równań stanowiący matematyczny model rozwiązano numerycznie.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no1_art2.pdf
 3. Tadeusz NOWICKI - Modelowanie, symulacja i analiza systemów w środowisku WebSphere Business Modeler
  Strony: 23 - 36
  Abstrakt: W pracy przedstawiono możliwości pracy analityka złożonych systemów w środowisku programowym WebSphere Business Modeler Advanced firmy IBM. Pokazano podstawowe elementy środowiska oraz sposób modelowania w nim procesów biznesowych. Podkreślono jego własności użytkowe, w tym wynikające ze stosowania wbudowanego w tym środowisku symulatora. Symulator pozwala badać własności dynamiczne funkcjonowania systemów. Zaprezentowane zostały zarówno zalety modelowania w środowisku WebSphere Business Modeler, jak i zaobserwowane pewne ograniczenia, z jakimi spotkać się może analityk funkcjonowania systemów.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no1_art3.pdf
 4. Andrzej SUROWIECKI, Wojciech KOZŁOWSKI - Fizyczne modele podłoża i budowli ziemnych w inżynierii kolejowej
  Strony: 37 - 46
  Abstrakt: Przedstawiono konstrukcję i funkcjonowanie wybranych typów fizycznych modeli symulacyjnych pracy podłoża toru kolejowego i komunikacyjnych budowli ziemnych. Omówiono istotę badań stanu odkształcenia tych modeli. Rezultaty tych badań mogą stanowić podstawę do projektowania wzmocnień podłoża modernizowanych dróg szynowych.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no1_art4.pdf
 5. Tomasz Janusz TELESZEWSKI, Piotr RYNKOWSKI - Symulacja linii prądu w przepływach Stokes’a metodą brzegowych równań całkowych
  Strony: 47 - 54
  Abstrakt: Opracowanie zawiera zaproponowany algorytm wyznaczania linii prądu w przepływach Stokes’a metodą brzegowych równań całkowych. W celu walidacji metody elementów brzegowych porównano rozwiązania metodą brzegowych równań całkowych ze znanym eksperymentem. Przedstawiony algorytm może być wykorzystany do wyznaczania linii prądu w płaskich przepływach Stokes’a w różnych dziedzinach techniki. W prezentowanej pracy przedstawiono przykładowe graficzne rezultaty obliczeń dla wybranych przykładów, dla których nie są znane rozwiązania analityczne. Algorytm został zaimplementowany w autorskim programie obliczeniowym napisanym w języku Fortran.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no1_art5.pdf
 6. Tomasz Janusz TELESZEWSKI, Anna Justyna WERNER-JUSZCZUK - Symulacja przepływu cieczy doskonałej metodą brzegowych równań całkowych
  Strony: 55 - 64
  Abstrakt: W opracowaniu przedstawiono rozwiązanie zagadnienia opływu cieczą doskonałą konturów o dowolnym kształcie w płaskim obszarze ograniczonym materialnymi ściankami metodą elementów brzegowych. Błąd metody brzegowych równań całkowych został wyznaczony poprzez porównanie rezultatów MEB z wyprowadzonym rozwiązaniem analitycznym opływu okręgu nad ścianką. W pracy przedstawiono przykłady obliczeniowe. W celu wykonania symulacji sporządzono oryginalne oprogramowanie zagadnienia obliczeniowego w języku programowania Fortran.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptskvol2no1_art6.pdf