Vol.6 No. 2/2015

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.6 No. 2/2015

 1. Michał KAPAŁKA - Symulacyjne wsparcie systemów kierowania ruchem pieszych w obiektach publicznych
  Pages: 79 - 88
  Abstract: W pracy został przedstawiony obszar zastosowań autorskiego modelu i symulatora tłumu jako jednego z kluczowych elementów zintegrowanego systemu kontroli i kierowania ruchem pieszych w obiektach publicznych, zaprezentowana została koncepcja systemu kierowania ruchem pieszych jako narzędzia wpływającego w istotny sposób na komfort i bezpieczeństwo ruchu pieszych, zwłaszcza w sytuacjach nieoczekiwanych, sposób wykorzystania oraz kluczowe elementy modelu i symulatora w kontekście takiego systemu oraz wybrane scenariusze i wyniki eksperymentów symulacyjnych.
  Keywords modelowanie tłumu, system kierowania ewakuacją, symulacja tłumu
  Full article: PDF icon vol6no2-2015-art1.pdf
 2. Rafał KASPRZYK, Marcin PAŹ Zbigniew TARAPATA - Modelowanie i symulacja cyberzagrożeń typu botnet
  Pages: 89 - 103
  Abstract: W pracy przedstawiono analizę cyberzagrożeń ze szczególnym naciskiem położnym na cyberzagrożenia wynikające z aktywności sieci typu botnet. Sieci te są najbardziej powszechne i często postrzegane jako wyjątkowo istotne z punktu widzenia bazpieczeństwa państwa. Ich klasyfikacja oraz metody rozprzestrzeniania się są podstawą do budowy szkieletu modelu cyberprzestrzeni uwzględniającego występowanie w niej cyberzagrożeń (w tym sieci typu botnet). Opracowany model jest podstawą budowy środowiska eksperymentalnego umożliwiającego analizę charakterystyk sieci botnet, badanie jej odporności na różne zdarzenia, symulację jej rozprzestrzeniania się oraz ewolucji. Zaproponowane zostały do tego celu platformy, których możliwości i cechy funkcjonalne są w stanie sprostać tym wymaganiom.
  Keywords cyberzagrożenia, sieci botnet, sieci złożone
  Full article: PDF icon vol6no2-2015-art2.pdf
 3. Piotr MARCINIAK, Andrzej WALCZAK Paweł MOSZCZYŃSKI - Symulacja filtra interferencyjnego dla zakresu terahercowego
  Pages: 105 - 113
  Abstract: W artykule zaprezentowano model do wyznaczania i modyfikacji parametrów filtra interferencyjnego w układzie Fabry’ego-Perota wypełnionego ośrodkiem o pomijalnej dyspersji dla zakresu terahercowego. W modelu uwzględniona została jedynie dyspersja materiału ścianek filtra. Model - umożliwia wyznaczenie szerokości wnęki filtra oraz znalezienie profilu współczynnika odbicia ścianek filtra (zwierciadeł), który najlepiej dopasowuje profil transmitancji teoretycznej do profilu transmitancji rzeczywistej.
  Keywords filtr Fabry’ego-Perota, filtr terahercowy
  Full article: PDF icon vol6no2-2015-art3.pdf
 4. Paweł MOSZCZYŃSKI, Andrzej WALCZAK - Symulacja zjawisk zachodzących w ciekłokrystalicznej komórce hybrydowej
  Pages: 115 - 123
  Abstract: W publikacji prezentowana jest metoda wyznaczania współczynnika załamania w nieprzewodzących ciekłokrystalicznych komórkach hybrydowych. Wcześniej wykazano, że taka komórka jest nowym rozwiązaniem dla fotoniki [1,2]. Opisywana metoda obejmuje modele fizyczne i matematyczne zjawisk istotnych dla obserwowanego w tych urządzeniach photorefractive-like effect. W oparciu o prezentowaną metodę powstał symulator komórki hybrydowej. Umożliwia on projektowanie komórek tego typu i pozwala na badanie, jak zaprojektowane przez użytkownika urządzenie zmienia swoje właściwości optyczne pod wpływem pola sterującego i oświetlenia. W artykule opisano główne założenia modeli matematycznych stosowanych w opisywanej metodzie. Ponadto przedstawiono algorytmy pozwalające uzyskać rozwiązanie numeryczne proponowanych modeli.
  Keywords symulator, komórka hybrydowa, komórka ciekłokrystaliczna, metody numeryczne
  Full article: PDF icon vol6no2-2015-art4.pdf
 5. Arkadiusz NETCZUK, Tadeusz NOWICKI, Dariusz PIERZCHAŁA - Wieloagentowy model symulacyjny rozprzestrzeniania się epidemii
  Pages: 125 - 135
  Abstract: W pracy przedstawiono wieloagentowy symulator programowy rozwoju epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową. Jest to dyskretno-zdarzeniowy model rozprzestrzeniania się oraz przeciwdziałania epidemii. Główną uwagę skupiono na analizie rozpatrywanej populacji ludzi w ustalonym regionie, łańcuchu dystrybucji żywności oraz działaniu służb przeciwdziałania epidemii. Pokazano sposób uzyskiwania podstawowych charakterystyk epidemii. Przeanalizowano własności symulatora wieloagentowego.
  Keywords epidemia chorób przenoszonych drogą pokarmową, symulator epidemii, badanie własności procesów epidemii, symulacja wieloagentowa
  Full article: PDF icon vol6no2-2015-art5.pdf
 6. Krzysztof SZKÓŁKA, Cezary BARTOSIAK, Rafał KASPRZYK, Zbigniew TARAPATA - Modele i metody komputerowego rozpoznawania wzorców opisanych ilościowo
  Pages: 137 - 151
  Abstract: W niniejszej pracy autorzy poruszają zagadnienia z obszaru badania podobieństwa grafów i sieci ze szczególnym naciskiem na metody ilościowe. Zostaje podjęta próba klasyfikacji wybranych metod grafowo-sieciowych badania podobieństwa. Prezentuje się tu także autorską metodę i rozwiązanie programowe, które jest wykorzystywane w celu wspierania działań decyzyjnych w organizacjach.
  Keywords sieć, rozpoznawanie wzorców, miary podobieństwa sieci
  Full article: PDF icon vol6no2-2015-art6.pdf
 7. Michał ZABIELSKI, Rafał KASPRZYK, Zbigniew TARAPATA - Metody wykrywania naruszeń prywatności w internetowych sieciach społecznych
  Pages: 153 - 161
  Abstract: Wraz z pojawieniem się internetowych sieci społecznych znaczenie aspektu prywatności w Internecie wzrosło drastycznie. Stąd ważne jest opracowanie mechanizmów, które uniemożliwią osobom niepowołanym dostęp do prywatnych danych osobowych. W pracy podjęta została próba określenia modeli naruszeń prywatności poprzez analizę wpływu struktury sieci oraz jej atrybutów na możliwości naruszenia prywatności w internetowej sieci społecznej. Wynikiem tych działań jest opracowanie koncepcji symulatora pozwalającego na weryfikację wniosków wypływających z utworzonych modeli.
  Keywords internetowe sieci społeczne, prywatność, uczenie półnadzorowane
  Full article: PDF icon vol6no2-2015-art7.pdf